Taraud machine Vergnano P70 TIN M3 x 0,50
33,12 € 33,12 € 33.12 EUR
Taraud machine Vergnano P70 TIN M4 x 0,70
33,12 € 33,12 € 33.12 EUR
Taraud machine Vergnano P70 TIN M5 x 0,80
33,12 € 33,12 € 33.12 EUR
Taraud machine Vergnano P70 TIN M6 x 1,00
33,12 € 33,12 € 33.12 EUR
Taraud machine TP Vergnano P15 TIN M2 x 0,40
33,66 € 33,66 € 33.660000000000004 EUR
Taraud machine Vergnano P70 TIN M2 x 0,40
36,00 € 36,00 € 36.0 EUR
Taraud machine Vergnano P70 TIN M8 x 1,25
41,40 € 41,40 € 41.4 EUR